Amperetime-DEAmperetime-DEAmperetime-DE

Ampere Time LiFePO4 Solarbatterie | Serviceleistung

WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez amperetime.com. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do amperetime.com. amperetime.com oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie jako użytkownika tej witryny, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszej stronie internetowej i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady, do których odwołuje się tutaj i /lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub twórcami treści.

Przed kliknięciem przycisku dostępu lub korzystać z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie wchodź na Stronę ani nie korzystaj z Usług. Jeżeli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania lub jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie.
Nie możesz ani możesz używać naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, naruszać jakiekolwiek przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi prawa autorskie) podczas korzystania z Usługi. Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani kodów o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Twoich Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w postaci niezaszyfrowanej i (a ) wiążą się z transmisją w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń wzajemnych połączeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.
Zgadzasz się nie autoryzować żadnej części Usługi, korzystać z Usługi ani uzyskiwać dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, w celu powielania, powielania, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać .
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek informacje podane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia modyfikować lub przerywać bez wcześniejszego powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 — PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolorowy wyświetlacz Twojego monitora komputerowego będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych spełni Twoje oczekiwania lub że Błędy w usłudze są poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub wysyłkowym. W przypadku, gdy zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania wszelkich zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów

Zgadzasz się zachować aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w celu zapewnienia wszystkich zakupów wykonane w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce zwrotów .

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie wpływamy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zezwalamy na dostęp do takich narzędzi, jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się z i wyrazić zgodę na warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednią stronę trzecią.
Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny w przyszłości (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 - LINKI DO OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały osób trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które są nie jest z nami powiązany. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
My nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli przesyłasz określone Zgłoszenia (np. Zgłoszenia do Konkursu) na naszą prośbę lub bez naszej prośby, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, sugestie , Plany lub inne materiały, zarówno online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) zapłacić rekompensatę za komentarze; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.
Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, monitorować, edytować lub usuwać dowolne Treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, budzące zastrzeżenia, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub które naruszają jakiekolwiek własności intelektualnej strony lub naruszają niniejsze Warunki świadczenia usług
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty ani wprowadzać nas lub stron trzecich w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu mogą wystąpić błędy w dostarczaniu przez nas informacji w Witrynie lub w Usłudze, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia ). .
Nie przyjmujemy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona aktualizacja lub data aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że ​​jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYCIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) zachęcanie innych do wykonywania lub angażowania się w jakąkolwiek nielegalną działalność; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych lub brytyjskich przepisów, zasad, przepisów lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawiać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób w celu wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócenia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu.Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, jeśli sprzeciwisz się któremukolwiek z Zabronionych zastosowań naruszone.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystanie z Usługi będzie dokładne lub niezawodne.
Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługę na czas nieokreślony lub zakończyć Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnych ani dorozumianych, w tym żadnych dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub podobne szkody, zarówno wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, jak i innych, korzystanie z którejkolwiek z Usług lub produktów zakupionych za pośrednictwem Usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w treści lub jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia wszelkiego rodzaju spowodowane korzyścią nia Usługi lub jakichkolwiek Treści (lub Produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usługi, nawet po poinformowaniu o ich możliwościach, ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe. pozwalają, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć nas i naszą spółkę dominującą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić jakiegokolwiek pracownika przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wysuwanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikającymi z lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów w nim zawartych, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub prawa osoby trzeciej.

SEKCJA 15 - KLAUZULA ROZDZIELNOŚCI

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie mimo wszystko wykonalne wobec w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za podlegającą niniejszym Warunkom użytkowania warunki oddzielnej usługi, takie postanowienie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują tak długo, jak długo nie zostaną rozwiązane przez Ciebie ani nie zostaną rozwiązane przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej strony internetowej.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania zawodzisz lub podejrzewamy, że , w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, którego nie zrobiłeś, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usługi, nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub świadczenia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikacja i sugestie, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie poprzednie wersje Warunków użytkowania)
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane przeciwko stronie opracowującej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi dla Ciebie, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nim będą interpretowane.
PUNKT 19 – ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI

Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie, odwiedzając tę ​​stronę.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizować, zmieniać lub zastępować fragmenty niniejszych Warunków świadczenia usług, publikując aktualizacje i publikując zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie Warunków świadczenia usług prosimy o przesłanie ich na adres service.de@amperetime.com

Witryna jest wspólnie obsługiwana przez STARRYSEA CO., LIMITED zarejestrowaną pod adresem Room 1101B, 11/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong oraz MAYLERESCAPE LIMITED zarejestrowaną pod numerem UNIT # 2052 275 NEW NORTH DROGA
LONDYN
WIELKA BRYTANIA
N1 7AA

.
niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
Styczeń,luty,marzec,kwiecień,maj,czerwiec,lipiec,sierpień,wrzesień,październik,listopad,grudzień
Za mało dostępnych pozycji. Pozostało tylko [max].
wózek sklepowy

Twój koszyk jest pusty.

Powrót do sklepu

Dodaj notatkę do zamówieniaEdytuj notatkę do zamówienia
Dodaj kupon

Dodaj kupon

Kod kuponu działa na stronie kasy